Ereis S1.01


Sculpture from the Ereis series
321mm x 123mm x 140mm
Plaster

  • CATEGORY: Plaster, Sculpture
  • DATE: September 19th 2015
The Ereis Project

Ereis S1.01

Ereis S1.01 is the first sculpture from the Ereis series.

Not for sale.


Ereis S1.01-2


Ereis S1.01-3


Ereis S1.01-4


Ereis S1.01-5


Ereis S1.01-6