Ereis S7.01


Sculpture from the Ereis series
235mm x 235mm x 780mm
Plaster
Sold.

  • CATEGORY: Plaster, Sculpture
  • DATE: April 20th 2018
The Ereis project

Ereis S7.01